GALWANOMETR BALISTYCZNY

                Zagadnienia teoretyczne

  1. Budowa galwanometru.
  2. Wykazać, że w galwanometrze z radialnym polem magnetycznym kąt skręcenia cewki jest proporcjonalny do natężenia płynącego prądu.
  3. Pomiar czułości galwanometru oraz jego oporu wewnętrznego.
  4. Równanie ruchu cewki galwanometru uwzględniające tłumienie mechaniczne i elektrodynamiczne. Rozwiązania tego równania dla ruchu periodycznego, krytycznego i aperiodycznego. Opór krytyczny. Logarytmiczny dekrement tłumienia.
  5. Wyprowadzenie wzoru na stałą balistyczną galwanometru i metody jej pomiaru. Wpływ momentu bezwładności układu ruchomego galwanometru na wartość stałej balistycznej.
  6. Magnetyczne własności ciał, przenikalność magnetyczna, ferromagnetyki, pętla histerezy.
  7. Wyznaczanie krzywej zerowej i pętli histerezy z użyciem galwanometru.