WYMAGANIA PORZĄDKOWE I PRZEPISY BHP OBOWIĄZUJĄCE W II PRACOWNI FIZYCZNEJ

Na zajęcia należy przychodzić punktualnie (bez tzw. „kwadransa akademickiego”) – dotyczy to studentów, prowadzących i laborantów. Do sprawdzianu przystępuje się najpóźniej na dwie godziny przed ukończeniem zajęć. Nie przewiduje się tzw. odrabiania ćwiczeń poza przewidzianym rozkładem zajęć.

Ubrania wierzchnie pozostawia się w szatni. W trakcie zajęć student powinien przebywać przy swoim stanowisku pomiarowym. W razie potrzeby opuszczenia stanowiska, należy uprzednio wyłączyć urządzenia z sieci elektrycznej.

W przypadku stwierdzenia wadliwej pracy aparatury lub jej uszkodzenia student powinien natychmiast powiadomić o tym prowadzącego zajęcia lub laboranta.

Student ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z jego winy.

Brakujące przyrządy, których nie ma na stanowisku pomiarowym, a także podręczniki i materiały dostępne w pracowni, student pobiera u laboranta zostawiając na czas trwania zajęć legitymację studencką.

Po zakończeniu wykonywania ćwiczenia stanowisko pomiarowe należy pozostawić w należytym porządku.

W pomieszczeniach II Pracowni można korzystać z podręczników i materiałów tam dostępnych w godzinach i dniach poza przewidzianym rozkładem zajęć – należy to uzgodnić z laborantem.

Szczególne środki ostrożności należy zachować przy ćwiczeniach, w których stosowane są: ultra-wysoka próżnia, aktywne odczynniki chemiczne, wysokie napięcia elektryczne, środki jonizujące.

Urządzenia elektryczne można włączać do sieci tylko w obecności laboranta lub prowadzącego zajęcia. Wszelkie manipulacje w obwodzie elektrycznym mogą być dokonywane tylko po uprzednim odłączeniu go od źródeł zasilania. Ponowne włączenie układu do sieci odbywa się pod kontrolą prowadzącego lub laboranta.

Przy wykonywaniu ćwiczeń z zastosowaniem wysokiego napięcia należy bezwzględnie przestrzegać środków ostrożności zalecanych przez prowadzącego lub laboranta.

Zabrania się wchodzenia do pracowni rentgenowskiej. Dotyczy to studentów oraz prowadzących. Jedyną osobą upoważnioną do obsługi aparatu rentgenowskiego jest odpowiednio przeszkolony laborant.

Po zakończeniu pomiarów nie należy demontować układu elektrycznego do czasu uzyskania podpisów pod protokołem od prowadzącego i laboranta.

 

Ze względu na to, że w Pracowni występują zagrożenia zdrowia, a nawet życia, musi być zachowana bezwzględnie dyscyplina obowiązująca każdego studenta pod rygorem usunięcia z Pracowni.